Sexuálna tyrania žien

Jedným z problémov, s ktorým sa v súčasnosti pomerne často stretávame, ale otvorene sa o ňom dotknuté osoby boja hovoriť je tzv. sexual harassment (poslovenčený výraz harašment) alebo tzv. sexuálne tyranizovanie žien na pracoviskách.

V odbornej literatúre je vcelku zhodne sexuálna tyrania chápaná ako asymetrická, mužská, „pozičná“  stratégia zhodnocujúca sexuálnu úlohu ženy vyššie ako jej pracovnú. Za takéto správanie býva napr. považovaný slovný prejav, výroky adresované na konto fyzických charakteristík ženy, poznámky, ktoré v sebe viac či menej nesú „pozvanie“ k intímnemu kontaktu.

Sexuálne tyranizovanie možno teda charakterizovať ako formu sexuálnej diskriminácie v zamestnaneckom vzťahu formou predkladania rôznych nežiadúcich sexuálne-erotických  požiadaviek. Obeťou nemusí byť výlučne žena, môže to byť i muž, je to však zriedkavá alternatíva. V USA od roku 1964 pri naplnení určitých právnych podstát sú praktiky sexuálnej tyranie posudzované podľa občianskeho zákonníka.

Sexuálne tyranizovanie  zahrňuje pomerne rozsiahle spektrum správania. Zjednodušene môžeme rozlíšiť asi päť úrovní.

1. (prvá) = zahŕňa všeobecné sexuálne poznámky a správanie, ktoré nemusí byť vyslovene provokatívne či sledujúce evokovanie sexuálnej aktivity. Skôr cieli na osobu a jej pohlavie (napr. nemiestne vtipy, hraničné slangové výrazy a pod.). Je vo svojej podstate ponižujúca, nesie v sebe určitú vyhrážku a je prejavom tradičnej mužskej dominancie.

 

2. (druhá) = sa od prvej odlišuje. Prvú možno vidieť  ako druh rozhovoru, avšak bez sankcionovania. A práve druhá úroveň  býva typická priamo žiadosťou o sexuálne priblíženie; býva „sexuálnym  návrhom“. Je to napríklad situácia učiteľa a študentky, ktorej núka pohárik na vypitie a pod. Tieto situácie síce vyzerajú nevinne, žena je však  v subordinovanom postavení  a požiadavka na ňu už nie je nikdy bez vyhrážky  či sankcie.

 

3. (tretia) úroveň = je priama licitácia požiadavky verzus odmena za jej splnenie. Štandardným príkladom môže byť napríklad pozvanie mladej ženy jej nadriadeným so sľubom, že to „bude to lepšie pre vašu kariéru, ak sa budeme poznať bližšie“. Táto úroveň je charakteristická ponukou výmenného obchodu, ktorý nemusí byť ani dodržaný.

 

4. (štvrtá) úroveň = sa od tretej úrovne odlišuje a zahŕňa priamu sankciu za nesplnenie alebo odmietnutie sexuálneho návrhu. (napr. šéf vyslovene medzi štyrmi očami povie svojej asistentke, že by si mala plniť úlohy nad rámec svojich pracovných a býva zvykom, že asistentky bežne orálne uspokojujú svojich nadriadených. V opačnom prípade bude potrebná personálna zmena a nech o tom popremýšľa.)

 

5. (piata) úroveň zahŕňa priame urážlivé a násilné fyzické sexuálne aktivity a ataky; nezahŕňa však znásilnenie.

 

V odbornej literatúre možno nájsť množstvo mýtov o sexuálnom tyranizovaní. V záujme informovanosti a demytologizácie je potrebné o nich hovoriť.

 

Mýtus č.1 – Sexuálne tyranizovanie na pracovisku je pre ženu realita. Je také bežné, že je súčasťou obecného humoru a folklóru. Je uznávané ako nevyhnutná podmienka, pokiaľ chce žena existovať na tom-ktorom pracovisku. Je výrazom racionalizácie použitia najzjavnejšej „power play“.

 

Mýtus č.2 – Ak je žena “tyranizovaná“, tak dostala iba to, o čo si koledovala. Nie je pravdou téza vychádzajúca z tradičnej úlohy ženy v spoločnosti (ten legendárny fenomén „troch K“ – kirche, küche, kinder – kostol, kuchyňa, deti) a to, že „pravá“ žena nebude nikdy sexuálne tyranizovaná. Frekvencia znásilnení to jasne dokazuje.

 

Mýtus č.3 – Tvrdí, že sexuálne tyranizovanie je triviálne a neškodné. Mnohé ženy však v tejto súvislosti opisujú vyslovene nepríjemné a negatívne zážitky a dôsledky.

 

Mýtus č.4 – Konštatuje, že žena túži po sexuálnom tyranizovaní a zdržanlivé chovanie je iba viac či menej vhodnou maskou.

 

Mýtus č.5 – Spočíva v tom, že mnohé ženy si myslia , že takéto pokusy treba ignorovať a tým sa „aréna“ uzavrie. Nie je to tak, štatistika svedčí , že takéto správanie iba zvyšuje ďalšie riziká.

 

Posledným typom mýtu býva presvedčenie, že prípadné tyranizovanie je izolovaná udalosť, zriedkavosť, dokonca vzácnosť, ktorá sa prakticky ani nemôže stať.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk